Подкрепили кандидатурата на проф. Хорозов за управител на ФНИ1. Виктор Атанасов, гл.ас. д-р,   ФзФ, СУ;

2. Христо Димов Димов, доц. д-р,   ФзФ, СУ;

3. Гергана Герова, д-р,   Катедра "Метеорология и Геофизика" ФзФ СУ;

4. Владимир Добрев, дфн, професор,   ИЯИЯЕ, БАН;

5. Людмил Хаджииванов, д-р, доц.,   ИЯИЯЕ - БАН;

6. Екатерина Христова, дфн, проф.,   ИЯИЯЕ-БАН;

7. Светлана Пачева, дфн, професор,   Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН;

8. Петър Александров Иванов, гл. ас. д-р,   Физически Факултет, СУ;

9. Емил Нисимов, доктор на физичeските науки, професор,   Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН;

10. Валентина Петкова, дфн, чл.-кор.,   ИЯИЯЕ, БАН;

11. Димитър Борисов Стаменов, д-р, доцент,   И-т за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН;

12. Димитър Бакалов, професор, дфн,   ИЯИЯЕ - БАН;

13. Пламен Любенов Божилов, д-р, доцент,   Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН;

14. Професор Севдалина Димитрова,   ИЯИЯЕ-БАН;

15. Величка Машева,д-р,доц.,   СУ-ФзФ;

16. Миглена Димитрова, Д-р, гл. ас.,   Институт по електроника;

17. Недялка Стоилова, д-р, доцент,   ИЯИЯЕ, БАН;

18. Доц. д-р Станислав Балушев,   СУ "Св.Климент Охридски", ФзФ;

19. Петър Шарланджиевр ст.н.с.,   ИОМТ - БАН;

20. Кристалина Стойкова, проф. дгн,   Геологически институт при БАН;

21. Стефан Дечев, доктор, доцент,   ЮЗУ "Неофит Рилски";

22. Юлия Веселинова, дфн, проф.,   Физически ф-т, СУ;

23. Нина Богданова Богданова,   ИЯИЯЕ, БАН;

24. Явор Шопов, д-р, доцент,   Софийски Университет;

25. Димо Любомиров Арнаудов, д-р, ас.,   СУ;

26. Михаела Йорданова, доктор,   МУ Варна;

27. доц. Росица Колева,   ИКИТ-БАН;

28. Валери Голев. доцент д-р,   Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски";

29. Николай Тончев, дфн, професор,   ИФТТ, БАН;

30. Ивайло Христосков, д-р, доц.,   Физически факултет, СУ;

31. Генчо Стайнов, д-р професор,   Инст. по системно инженерство и роботика - БАН;

32. Тодор Попов, гл. ас.,   ИЯИЯЕ, БАН;

33. Светлин Тасев, д-р,   Факултет по астрофизика, Принстън;

34. Лъчезар Аврамов,   Институт по електроника;

35. проф. дмн Йохан Тодоров Давидов,   Институт по математика и информатика-БАН;

36. Др. Веселин Филев,   Институт за Фундаментални Изследвания, Дъблин;

37. Людмил Цанков, д-р, доц.,   СУ, Физически факултет;

38. Валентин Попов, проф., дфн,   Софийски университет, Физически факултет;

39. Маргарита Камбурова, Доцент, Д-р,   Институт по микробиология, БАН;

40. Доц. д-р Катя Михайлова,   ИЕФЕМ, БАН;

41. Петя Георгиева Недкова, д-р,   СУ;

42. Ралица Ковачева, проф. дмн,   ИМИ -БАН;

43. Красимир Митев, доц. д-р,   ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски";

44. Васил Кавърджиков, проф., дтн,   Институт по Механика - БАН;

45. Стефан Армянов, проф. дхн,   асоцииран член на ИФХ БАН;

46. Светослав Стойчев Иванов, доктор,   Университет "Сейнт Андрюс";

47. Паунка Младенова Божинова,   ЛТУ;

48. Татяна Бошкова, Физик,   СУ Св. Климент Охридски;

49. Радослав Рашков, дфн, професор,   Софийски университет;

50. Евгения Стоименова, дмн, проф.,   Институт по математика и информатика - БАН;

51. Красимира Кумбилиева доктор на химическите науки,   БАН;

52. Николай Качаров, докторант,   Хайделбергски Университет;

53. Лазарин Лазаров доктор на хим. науки,   БАН (пенсиониран);

54. Михаил Стоилов, д-р, доцент,   ИЯИЯЕ - БАН;

55. Евелина Славчева, дхн, професор,   ИЕЕС - БАН;

56. ДТН Пламен Цветанов,   ИЯИЯЕ-БАН;

57. Диана Кюркчиева, дфн професор,   Шуменски университет;

58. Валя Василева, доцент, доктор,   ИФРГ-БАН;

59. Деяна Дракова, доцент, доктор на науките,   Факултет по химия и фармация, СУ;

60. Доц.д-р Радка Стефанова Тинчева, дм,   СБАЛДБ "Проф.И.Митев" София;

61. Д-р Анастас Савов Николов,   Институт по електроника;

62. Маруся Бъчварова, д-р, доц.,   ИКИТ;

63. д-р Неда Мочурова-Декова,   -;

64. Михаил Чижов, дфмн, доцент,   Софийски университет;

65. Цветана Тодорова, доктор на историческите науки, професор,   Институт за исторически изследвания при БАН, пенсионер;

66. Узунов, доц. д-р,   Институт по обща и неорганична химия-БАН;

67. Александра Нисимова, студентка,   Биологически факултет, СУ "св. Климет Охридски";

68. Снежана Христова,   ПУ;

69. Петко Кирязов, доц. д-р,   Институт по механика - БАН;

70. Ивайло Димитров, д-р, гл. ас.,   ИИОЗ-БАН;

71. Дарина Максимова Младенова-Михайлова, доктор, главен асистент,   Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии;

72. Николай М. Янев, дмн, професор,   ИМИ - БАН;

73. Евгения Петрова Рахова, асистент,   СУ"Свети Климент Охридски", Физически факултет;

74. Станимир Троянски,дмн,професор,академик,   Университет на Мурсиа, Испания;

75. Александра Соскова, д-р, доцент,   Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФМИ;

76. доц. д-р Красимир Марков,   ИМИ БАН;

77. Камен Козарев, Ph.D.,   Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics;

78. Светлана Симова, проф. дхн,   ИОХЦФ-БАН;

79. Димитър Мекеров, доктор, професор,   ФМИ при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

80. Милен И. Георгиев, д-р, доцент,   Институт по Микробиология - БАН;

81. Надя Г. Огнянова-Руменова, доцент, д-р,   Геологически институт, БАН;

82. Желева, проф. д-р,   ЛТУ - хоноруван преподавател;

83. Нина Пешева, д-р, доц.,   Институт по механика;

84. проф. Мария Ангелова, дбн,   Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН;

85. Александър Гочев, д-р биофизика,   Chemical Abstracts Service, U.S.A.;

86. асистент Десислава Димкова,   ИМИ БАН;

87. Стефан Георгиев Михов, КФН, Старши Научен Сътрудник 2 ст.,   Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика;

88. Марин Иванов, доц., д-р,   Софийски университет "Св. Кл. Охридски";

89. Георги Владимиров Герганов, докторант,   СУ "Св. Климент Охридски", Физически Факултет;

90. доцент, д-р Венцислав Динчев,   НАИМ-БАН;

91. Павлина Долашка, д-р, доцент,   ИОХЦФ-БАН;

92. Йордан Табов, дпн, професор,   ИМИ - БАН;

93. гл. асист. Александър Долашки,   Институт по Органична Химия;

94. Надя Пенева,   собствен бизнес;

95. Лора Тасева, проф. д-р,   ИЦБТ - БАН;

96. Снежана Гочева-Илиева, д-р, проф.,   Пловдивски университет "П.Хилендарски";

97. Костадин Костадинов,   Институт по Механика;

98. Радостина Ивайлова Александрова, доктор, доцент,   Секция "Патология", ИЕМПАМ - БАН;

99. Боян Торосов, гл. ас. д-р,   ИФТТ-БАН;

100. Йорданка Семкова, дфн, проф.,   ИКИТ-БАН;

101. Станимир Илиев, дмн, доц.,   Институт механика БАН;

102. Пламен Райчев Божинов, доцент,   Институт за исторически изследвания, БАН;

103. Данчи Кулова,   Институт по механика - БАН;

104. Светла Колева, д-р, доцент,   Институт за изследване на обществата и знанието (бивш Институт по социология);

105. Дончо Карастанев, доц. д-р,   Геологически институт при БАН;

106. Проф.  доктор на науките Борис Алексиев,   Унив. Русе-филиал Разград;

107. Методи Караджов, доц. д-р,   Геологически институт при БАН;

108. Милен Замфиров, д-р, гл. ас.,   СУ "Св. Климент Охридски";

109. Евгени Владимиров,   СУ, Физически Факултет;

110. Петър Данев, докторант,   СУ "Св. Климент Охридски";

111. Борислав Медникаров, д-р, доцент,   ИОМТ, пенсионер;

112. Димитър Николов, гл. асистент,   НИМХ - БАН;

113. Георги Георгиев, д-р, проф.,   СУ "Св. Кл. Охридски", ГГФ;

114. Петко Недялков, д-р, доцент,   СУ;

115. Румен Ценов, доктор на физическите науки, професор,   Физическия факултет на Софийския университет;

116. Галина Ванкова, доктор,   СУ,физически факултет катедра Атомна физика,;

117. Dimitar Anguelov, Directeur de Recherche au CNRS,   CNRS/ENS, France;

118. Данка Гълъбова,   БАН;

119. Проф.Иван Ангелов, член-кор. на БАН,   Икономически и-т - пенсионер;

120. Румяна Мицева, д-р, доц,   Физически факултет при СУ;

121. Роберт Казанджиев, д-р, доцент,   Институт по механика;

122. Благовест Борисов Шишков,   ИМИ-БАН;

123. Савка Петрова, д-р,   Физически Факултет, СУ;

124. Наталия Kольковска,   Инст. по математика и информатика;

125. Николай Танковски, доц.д-р,   СУ"Св.Кл.Охридски";

126. Любомир Ковачев, доцент д-р,   Институт по Електроника;

127. Ивайло Кортезов, доц.д-р,   ИМИ-БАН;

128. Степан Терзиян, д.м.н, проф.,,   Русенски университет,;

129. проф. д.т.н. д-р инж. Николай Петров Ангелов,   Технически университет - София;

130. Йоцо Янев, ст.н.с.,   пенсионер;

131. акад. Иван Тодоров,   ИЯИЯЕ;

132. Димитър Симеонов Ненов, професор, дхн.,   асоцииран член на ИФХ БАН, пенсионер.;

133. Проф. Цонка Байчева,   ИМИ, БАН;

134. Мария Д.Иванова,Доктор,Доцент,   Институт по биология и имунология на размножаването "Акад.К.Братанов", БАН;

135. Пламен Н. Нейчев, д-р, доцент,   БАН НИМХ;

136. Станимир Тодоров Колев, доктор, главен асистент,   Софийски университет;

137. Любка Пашова, доц. д-р,   НИГГГ - БАН;

138. Георги Димков гл.ас. д-р,   ИМИ-БАН;

139. Венцеслав Вълев, Проф. дмн,   ИМИ, БАН;

140. Стефана Русенова, професор, дфн,   СУ "Св.Климент Охридски";

141. Евгения Йовкова Сендова, д-р, доцент,   ИМИ-БАН 1969-2012 понастоящем пенсионер;

142. Нина Димчева, д-р, доцент,   ПУ "Паисий Хилендарски";

143. Даниела Карашанова, доцент, д-р,   ИОМТ - БАН;

144. Илиян Баджаков, д-р, гл. ас.,   АгроБиоИнститут;

145. Иван Пачев, д-р, доц.,   ИФК - Плевен;

146. Мария Ангелова-Атанасова, доц. д-р,   Великотърновски университет;

147. Татяна Костова,магистър,   Община Две могили;

148. академик Чавдар Димитров Палев,   ИЯИЯЕ при БАН;

149. Петко Иванов, дхн проф.,   БАН;

150. проф. д.ик.н. Росица Рангелова,   Институт за икономически изследвания при БАН;

151. Александър Кастелов,   Милано,Италия;

152. Стоян Димитров,   СУ, студент-магистър;

153. Иван Кутиев, дфн, профессор,   пенсионер;

154. Олег Мушкаров, чл.-кор.,проф. дмн,   Институт по математика и информатика, БАН;

155. доц. д-р Цвятко Попов,   Физически факултет на СУ;

156. Светла С. Русева, д-р, проф.,   ССА, ИПАЗР "Н. Пушкаров";

157. Манчо Манев, д-р, доц.,   Пловдивски университет;

158. Петър Тодоров,   Парижка обсерватория;

159. Теменужка Купенова, д-р, гл. ас.,   ИЯИЯЕ;

160. Проф.дмн Стефка Буюклиева,   Великотърновски университет;

161. Васил Колев, д-р, проф.,   Институт по невробиология, БАН;

162. Калоян Минев Пенев доктор,   Принстън;

163. Паскал Пиперков, главен асистент,   ВТУ "Св. св. Кирил и Методий";

164. Илиана Апостолова д-р, гл.ас.,   Лесотехнически университет;

165. Георги К. Маринов,   California Institute of Technology;

166. Величка Милушева, доц. д-р,   ИМИ - БАН;

167. Олег Йорданов, доц. д-р,   Институт по електроника, БАН;

168. Петко Димитров Проинов, доктор, професор,   ПУ "Паисий Хилендарски";

169. Камен Иванов, дмн, проф.,   Институт по математика и информатика - БАН;

170. Георги Бориславов Хаджихристов, доцент д-р,   ИФТТ-БАН;

171. Петър Джонджоров, д-р, доц.,   Институт по механика при БАН;

172. Атанас Илиев, д.м.н., професор,   Ассоц.сътрудник към ИМИ-БАН и Унив. на Сеул, Юж.Корея;

173. доц д-р Петя Купенова, ДМ,   Медицински университет-София;

174. Васил Умленски доцент д-р,   БАН - И-тут по астрономия (пенсионер по воля Дянкова);

175. Димитър Иванов Трухчев, проф., д.физ.н.,   Институт по океанология БАН, ръководител секция;

176. Елена Ангелова, д-р, доцент,   ИФТТ - БАН;

177. Томас Керестеджиян, доц. д-р,   ГИ, БАН;

178. Todor Milanov, Ph. D. Mathematics, Assistant Professor,   Kavli IPMU, University of Tokyo, Japan;

179. Даниела Кирилова, д-р, доцент,   Институт по Астрономия;

180. Огнян Кунчев, проф. дмн,   ИМИ-БАН;

181. Божко Бакалов, Ph.D., Associate Professor,   North Carolina State University;

182. Антония Савчева,   Харвардско-Смитсониански Център за Астрофизика;

183. Мариян Станишков, доц. д-р,   ИЯИЯЕ, БАН;

184. д-р Николай Бобев,   Simons Center for Geometry and Physics, State University of New York - Stony Brook, New York, USA;

185. Велизар Павлов, д-р, доц.,   Русенски университет;

186. Росица Чобанова, проф.дикн,   БАН - Инст. за икон.изсл.; н.с-р БАН;

187. Мария Стоянова, д-р, доцент,   ПУ "П. Хилендарски";

188. проф. д-р Азнив Киркор Каспарян,   Факултет по Математика и Информатика, Софийски Университет "св. Климент Охридски";

189. Банов, доцент,   УАСГ;

190. Стефан К. Стефанов, дмн, професор,   Институт по механика БАН;

191. Стоянова, д-р, доцент,   ТУ- София;

192. Иван Дончев доц. д-р,   пенсионер от ИМК-БАН;

193. Елена Георгиева Хорозова,д-р, доцент,,   ПУ"Паисий Хилендарски ", Химически факултет,кат. физикохимия;

194. Иван Пожарлиев,чл.кор.,професор,   пенсионер;

195. Светослав Марков, проф, дн,   ИМИ-БАН;

196. Ивайло Миленков, MSc,   OctaLight;

197. Цветанка Крумова Бабева, д-р, доцент,   Институт по оптически материали и технологии-БАН;

198. Мирослав Цонев студент,   Българска Академия на науките;

199. доц. д-р Весела Кънчева,   БАН, ИОХЦФ;

200. Милена Георгиева, д-р , доцент,   СУ, Физически Факултет;

201. Цонко Цонев, д-р, проф.,   ИФРГ - БАН;

202. проф. дсн Росица Бъчварова,   АгроБиоИнститут, гр. София;

203. Филип Филипов, гл.ас., д-р.,   Институт по Механика-БАН;

204. Руслан И. Костов дгн д-р доцент,   МГУ;

205. Анисава Милтенова, проф. дфн,   Институт за литература БАН;

206. Десислава Панева-Маринова, гл.ас.д-р,   ИМИ-БАН;

207. Димитър П. Гелев, доц. д-р,   Институт по математика и информатика, БАН;

208. доц. д-р Валентин Монев,   Институт по органична химия-БАН;

209. Михаил Константинов, доктор, професор,   кат. "Математика", УАСГ, 1046 София;

210. Петя Трифонова, д-р, гл.ас.,   НИГГГ-БАН;

211. Методи Методиев, докторант,   НИГГГ;

212. Румен Бачев, доцент, д-р,   ИАНАО, БАН;

213. доц. д-р Георги Венков,   ФПМИ, ТУ-София;

214. Мария Аврамова, гл.ас, д-р,   НИГГГ;

215. Георги Евтимов Георгиев,доц.д-р,   Институт по металознание;

216. АНТОН Н. АНТОНОВ, ПРОФЕСОР, Д.Ф.Н.,   ИЯИЯЕ-БАН, АС.ЧЛЕН;

217. проф. дтн Георги А. Ненов,   пенсионер;

218. Валентин Джамбов, математик,   ИМСТЦХ - БАН;

219. Камен Даскалов, доц. д-р,   Институт по металознание- БАН;

220. Нина Атанасова,   ИЕМПАМ-БАН;

221. Иван Бажлеков, доц., д-р,   ИМИ - БАН;

222. Людмила Димитрова, д-р, проф.,   Институт по математика и информатика, БАН;

223. Васил Големански, акададемик,   пенсионер;

224. Цветан Костадинов Коцев,доктор,доцент,   Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН;

225. Проф. дфн Мери Ковачева,   пенсионер;

226. доц. д-р Лора Тасева,   НИМХ БАН;

227. Александър Ганчев, доц.,   ИЯИЯЕ-БАН;

228. Дойчин Тодоров Бояджиев доцент, д-р,   ПУ "Паисий Хилендарски" ФМИ;

229. Evgeny Golovinsky, akademik,   pensioner;

230. Веселка Радева, доц. д-р,   Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

231. Страхил Георгиев, доктор, физик,   СУ "Св. Климент Охридски";

232. Биляна Михайлова, д-р,главен асистент,   СУ "Климент Охридски", Факултет по славянски филологии;

233. Мария Ганчева, гл. ас. д-р,   Институт по обща и неорганична химия, БАН;

234. Валери Генков, физик,   Институт по Астрономия с НАО, БАН;

235. Георги Кадинов, д-р, доц.,   Институт по катализ, БАН;

236. Виктор Генчев Иванов,   СУ Св. Климент Охридски;

237. доц. д-р Евгения Троева,   ИЕФЕМ-БАН;

238. Явор Свиленов Стефанов, гл.ас. д-р,   ИФХ-БАН;

239. Галин Борисов, гл.ас, д-р,   Институт по астрономия с НАО, БАН;

240. гл. ас. Савка Костадинова,   СУ - ФМИ;

241. Даниела Бътовска, д-р, доцент,   ИОХЦФ-БАН;

242. Иван Данаилов Ванков, дфн. проф.,   ИЯИЯЕ - БАН;

243. Ренета Димитрова, др., Доцент,   НИГГГ-БАН;

244. Александър Ташев, доктор, доцент,   Лесотехнически университет, София;

245. гл. ас. д-р Лина Гергова,   ИЕФЕМ-БАН;

246. Любка Думанова,доц.,д-р,   Институт помикробиология;

247. Людмил Дренчев, проф. дтн,   Институт по металознание;

248. Николай Кирилов Вучков,проф.дфн,   ИФТТ-БАМ;

249. Нина Джерманова, доц. д-р инж.,   СУ "Св. Кл. Охридски", Физически факултет;

250. Венера Цолова, доктор, доцент,   ИПАРЗ "Н. Пушкаров";

251. Николай Пеев, доцент Д-р,   ИФТТ - БАН;

252. Валери Григоров, д-р доцент,   Национален археологически институт с музей - БАН;

253. Райна Николаева Шипарова-Ботева, дхн, професор,   Национален център по радиобиология и радиационна защите;

254. Марина Приматарова, д-р, доцент,   ИФТТ-БАН;

255. чл.кор. дхн Христо Цветанов,   Институт по полимери - БАН;

256. Петьо Симеонов, д-р, доц.(от резерва),   НИМХ-БАН;

257. Евгени Семков, доктор, доцент,   Институт по астронимия с НАО, БАН;

258. Славчо Славчев, доктор, доцент,   пенсионер, Институт по механика;

259. Снежана Грозева, д-р, доц,   ИБЕИ-БАН;

260. Румен Калчев, д-р, доцент,   ИБЕИ-БАН;

261. Тодорка Ганчева Владкова, дтн,д-р, професор,   Химико-технологичен и металургичен университет;

262. Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова, д-р, гл.ас.,   Институт по математика и информатика при БАН;

263. доц. д-р Стефка Тепавичарова,   ИОНХ-БАН;

264. Даринка Божинова, доцент, доктор,   ХТМУ;

265. доц. д-р Владимир Митев,   ИЕ-БАН;

266. Евгения Грънчарова гл. ас. д-р,   ИЕФЕМ - БАН;

267. Райна Георгиева, д-р, гл. ас.,   ИИКТ-БАН;

268. Антония Шиварова, дфн, проф.,   СУ;

269. Огнян Христов,   СУ, ФМИ;

270. чл.-кор. Емилия Пернишка,   БАН;

271. Димитар Недановски, физик,   ИЯИЯЕ;

272. Григор Хар. Григоров, гл.ас.,   ИЕФЕМ-БАН;

273. Борян Радоев,   пенсионер;

274. Рони Нисим Леви, проф. дмн.,   ФМИ на СУ "Кл. Охридски";

275. Александър Мишев, д-р,   Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН;

276. Клара Бояджиева, доц.д-р,   Геологически институт, БАН;

277. доц. Мая Гайдарова,   Физически факултет на СУ;

278. Ромео Попилиев, д. изк., професор,   Институт за изследване на изкуствата;

279. Цветелина Венелинова Паунска,   Софийски Университет;

280. Ласло Андреев Клайн; гл. ас.,   СУ "Св. Кл. Охридски";

281. Магдалина Тодорова, д-р, доц.,   СУ - ФМИ;

282. С.Ангелова, гл. ас., д-р,   ИОХЦФ-БАН;

283. Мария Любенова, д-р,   Макс Планк Институт по Астрономия, Германия;

284. Делка Салкова, доктор, гл. асистент,   ИЕМПАМ-БАН;

285. доц. Полина Стоянова Петкова-Кирова,   ИБФБМИ, БАН;

286. Димитър Ставрев, д.т.н.професор,   Технически университет-Варна;

287. Иван Григоров, гл.асистент,   Институт по електроника - БАН;

288. Красимира Проданова, д-р, доцент,   ТУ-София;

289. Деница Григорова, ас.,   ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски";

290. Милена Спасова, гл. ас. д-р,   ИОХЦФ, БАН;

291. Веселин Страшилов, професор,   Софийски университет, Физически факултет;

292. доц.д-р Милувка Станчева,   РУ "А. Кънчев", Филиал Разград;

293. Асен Божилов, гл. ас.,   ФМИ-СУ;

294. Иван Кръстев, дхн, професор,   Институт по физикохимия на БАН;

295. Тошко Борисов Боев, д-р, доцент,   ФМИ - СУ "Св.Климент Охридски";

296. Дойчин Толев, професор,   ФМИ при СУ;

297. Венцислав Янчев, PhD, Доцент,   Упсала Университет, Лаборатория Ангстрьом, Швеция;

298. Пламен Калушков, професор, дбн,   БАН;

299. Пламен,PhD student,отчислен,   отчислен съм в ИМЕТ БАН;

300. Доц. д-р Росица Стоянова Илиева,   ИАПЗР "Н. Пушкаров";

301. проф. дмн Николай К. Витанов,   Институт по Механика, БАН;

302. Румен Гаджев,инж. н.с. І ст.,   ССА;

303. Евгени Кирацов, доц., д-р,   ИЕМПАМ-БАН;

304. Михаил Иванов Кръстанов, дмн, професор,   Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски";

305. Цветан Симеонов, студент, физик,   СУ Св. Климент Охридски, Физически Факултет, Катедра Метеорология и Геофизика;

306. Любомир Стойчев, д-р, гл.ас.,   Институт по Физика на Твърдото Тяло;

307. Димитър Скордев, д-р на мат. науки, професор,   пенсионер;

308. Килифарска Н.А., д-р, доцент,   Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География;

309. Б. Стамболийска, доц., д-р,,   ИОХЦФ-БАН;

310. Митко Янчев, математик,   СУ, ФМИ;

311. Първан Първанов, д-р, доцент,   СУ"Св. Кл. Охридски" - ФМИ;

312. Zhivelina Cherneva, dth,   IST Lisbon;

313. Татяна Орехова, доц., д-р,   Геологически институт при БАН;

314. Михаела Бешкова,д-р,гл.асистент,   ИБЕИ-БАН;

315. Татяна Параскевова Черногорова, доцент, доктор,   Факултет по математика и информатика, СУ"Св. Кл. Охридски";

316. доц. д-р Елена Колева-Рекалова,   ГИ, БАН;

317. Цветана Стоянова, д-р, гл.асистинт,   СУ, ФМИ;

318. доц. д-р Любомира Николаева-Гломб,   Институт по микробиология "Стефан Ангелов" - БАН;

319. Ивелин Кулев,   Факултет по химия и фармация, СУ;

320. Милка Милева, дф, Доцент,   Институт по микробиология "Стефан Ангелов" - БАН;

321. Мая Желязкова доктор глаен асистент,   ФМИ;

322. Марусия Никифорова Божкова, д-р, доцент,   ФМИ на СУ"Св. Кл. Охридски";

323. Ивана Петканчин, Доц.д-р,   асоцииран член на ИФХ, БАН;

324. Доц.д-р Милен Николаев Иванов,   ФМИ-СУ, кат. Мат. Анализ;

325. Васил Кънев, ст.н.с. II ст., д-р,   Институт по математика и информатика;

326. Лъчезар Стоянов Георгиев, д-р, доцент,   Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН;

327. проф. дфн Недко Иванов,   ИФТТ-БАН;

328. Илия Балабанов, проф.,д.ик.н.,   пенсионер от Институт за икономически изследвания - БАН;

329. Мадлена Иванова Георгиева, докторант,   ГИ при БАН;

330. проф. дхн. д-р Исак Аврамов Аврамов,   Институт по Физикохимия;

331. З. Барболона, д-р, доц.,   ИБЕ при БАН;

332. Николай Петров Буюклиев, гл. ас.,   ФМИ, СУ;

333. Радостина Камбурова, гл.ас.,   ИФТТ-БАН;

334. Александър Караманов, д-р, Професор,   ИФХ-БАН;

335. Богдан Рангелов, д-р, доцент,   Институт по физикохимия, БАН;

336. Надежда Бънзарова, доктор, асистент,   ОИЯИ, Дубна, РФ; Имех БАН;

337. Радост Паскова, д-р, доцент,   Институт по физикохимия;

338. Илия Д Илиев, д-р, проф.,   ИМИ-БАН;

339. Маргарита Натова, д-р, доц.,   Институт по механика - БАН;

340. Соня Харутюн Арпаджян-Ганева, проф дхн,   Химически факултет СУ;

341. гл. ас. Теодоси Витанов,   СУ, Факултет по математика и информатика;

342. Надежда Велинова, геолог,   Геологически институт при БАН;

343. Грозьо Станилов, професор,   ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски";

344. Димчо Евстатиев Георгиев, дгн, проф.,   Геологически институт, БАН;

345. Prof. Rossen Dandoloff,   Universite de Cergy-Pontoise, France;

346. Невена Илиева, доц. д-р,   ИЯИЯЕ-БАН;

347. Гергана Алексиева, асистент,   СУ;

348. Jordan Petkov, Prof.,   Unilever R&D UK;

349. Константин Костов, доцент, д-р,   Геологически институт - БАН;

350. Климентина Николова Демиревска, проф. дбн,   Институт по физиология на растенията и генетика, пенсионер;

351. Марин Рогожеров, д-р, доцент,   Институт по Органична Химия с ЦФ-БАН;

352. Яни Арнаудов,д-р,професор,   ТУ-София;

353. Лилия Стр. Владимирова-Михалева, д-р,   СУ "Св. Климент Охридски", Физически факултет;

354. Полина Андреева,д-р, гл.ас.,   ГИ при БАН;

355. Валентина Върбанова, доктор, доцент,   Висше строително училище "Любен Каравелов", София;

356. Надя Пейчева Златева, доц. д-р,   ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски";

357. Владимир Бозуков,доцент, д-р,   ИБЕИ-БАН;

358. Dragomir Valchev Marchev,   Shumen University;

359. Е. Велчева, доц. д-р,   ИОХЦф-БАН;

360. доц. д.ф.н. Лиляна Димитрова-Тодорова,   пенсионер ИБЕ-БАН;

361. Димитър Антонов, д-р, главен асистент,   Геологически институт при БАН;

362. Елисавета Семерджиева, гл. ас. д-р,   ПУ;

363. Димитър Статев, гл. ас.,   Институт за икономически изследвания;

364. Борислав Драганов, д-р, доц.,   СУ, ФМИ;

365. Ивелина Стоянова Димитрова, доктор, асистент,   СУ "Св. Климент Охридски", Физически факултет;

366. Peter Denchev, PhD,   National Institute of Health, USA;

367. Диана Филкова, д-р, доц.,   ИК, БАН;

368. Милена Беновска-Събкова, д.и.н., професор,   Нов български университет;

369. Георги Райновски, дфн, доцент,   ФзФ;

370. Борислав Георгиев, д-р, доц.,   Национален природонаучен музей, БАН;

371. проф.дмн. Елисавета Панчева,   ИМИ-БАН;

372. Саша Василева Калчева-Йотова, д-р, доцент,   ХТМУ;

373. Grigor Zehirov, PhD,   IFRG-BAN;

374. Вестислав Апостолов, Др., н.с.,   Институт по математика и информатика, БАН;

375. Гаврилов, проф. д-р,   Université de Toulouse (France);

376. Мирослав Данчев,доктор,доцент,   СУ "Св. Климент Охридски";

377. Ангел Иванов Живков, доцент, доктор,   СУ, ФМИ;

378. доц. д-р Стефан Димитров,   СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ;

379. доц. д-р Иван Держански,   ИМИ—БАН;

380. Антоанета Антонова, доц. д-р,   Физически Факултет, СУ;

381. Проф. д-р Любен Георгиев Вълков,   РУ"А.Кънчев";

382. Иван Желязков, дфзн, професор,   Физически факултет, Софийски университет;

383. Виктор Благоев Гущеров, д-р,   СУ, Физически факултет;

384. Plamen Iliev, Associate Prof.,   Georgia Tech, USA;

385. Нъшан Охан Ахабабян, професор, дфн,   ИЯИЯЕ, БАН, понастоящем пенсионер,;

386. Гено Петков Николов, дмн, професор,   Факултет по математика и информатика, Софийски университет;

387. Надежда Рибарска, доц. д-р,   ФМИ - СУ;

388. Денка Куцарова, дмн, доц.,   ИМИ - БАН;

389. Васил Вълчев, д-р, доцент,   СУ, Физически факултет;

390. Иван Иванов Аврамов, инженер, доктор, доцент,   Технически Университет - София;

391. д-р Даниела Донева,   Университет Тюбинген, Германия;

392. Kevin Ford, prof.,   Univ. of Illinois;

393. Чавдар Маринов, доктор по история,   Френски научно-изследователски институт в Атина (EfA);

394. Александър Радулов, доц. д-р,   ГИ-БАН;

395. Малеев, професор дмн,   пенсионер, ФМИ на СУ;

396. Върбан Милков, д-р,проф.,   ТУ-Варна;

397. Христо Стоев, докторант,   Център по астробиология, Испания;

398. Milen Yakimov, Ph.D., Professor,   Louisiana State University;

399. проф. Златан Цветанов,   Johns Hopkins University;

400. Екатерина Салкова, д-р, доцент,   ИДП - БАН;

401. Ива Апостолова, доц. д-р,   Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания;

402. Светозара Петрова, проф. д-р,   Fachhochschule Bielefeld;

403. Цветомир Цачев, д-р, доцент,   Институт по математика и информатика на БАН;

404. Рая Райчева,   Геологически институт при БАН;

405. Евгения Попова, проф. д-р,   Институт по математика и информатика, БАН;

406. Георги Стефанов Георгиев, доктор на химическите науки, професор,   Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация;

407. Иванка Цачева, д-р, доцент,   Биологически Факултет на СУ;

408. Даниела Василева, д-р доц.,   ИМИ - БАН;

409. Тоня Йорданова,   Варна СОУ Гео Милев;

410. ас. Николай Йорданов,   ИФХ-БАН;

411. Иван Христов, доц. д-р,   Софийски университет, Богословски факултет;

412. ас. Гергана Георгиева,   СУ, Св. Климент Охридски;

413. Морис Гринберг, д-р, доц., ст.н.с.,   НБУ;

414. Добромир Пресиянов, д-р, доц.,   СУ "Св. Климент Охридски";

415. проф.д-р Мирослава Кортенска,   ЮЗУ - Благоевград;

416. Рая Райчева,   Геологически институт при БАН;

417. евгения александрова - преподавател - музикант -,   варна,студио Да;

418. Доц.д-р Румяна М. Кърджиева,,   Институт по катализ-БАН;

419. гл. ас. Стоян Стоянов,   ИБЕИ-БАН;

420. Ася Петрова Русева, д-р, доцент,   Су"Св. Кл. Охридски";

421. Веселин Владиславов гл. асистент, д-р,   ИМИ, БАН;

422. Иван Загорчев, дгн, проф., чл.-кор.на БАН,   БАН, пенсионер;

423. Александър Везенков,   историк;

424. Асен Пашов, проф. дфзн,   СУ "Св. Климент Охридски";

425. Камен Н. Недев,   СУ;

426. Детелина Кирилова Кирова, асистент,   ТУ-Варна;

427. Люба Иванова Попова, д-р,доц.,   ПУ "П.Хилендарски";

428. доц. д-р Мария Йовчева,   Софийски университет;

429. Стефка Николаева Димова, професор, д.м.н.,   ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски";

430. Илияна Арестова, гл. ас.,   Физически факултет на СУ;

431. Мариана Георгиева Йосифова, доц. д-р,   Геологически институт - БАН;

432. Петър Стаматов,   Йейл;

433. д-р Йордан Попов,   САЩ;

434. доц. д-р Правда Стоева-Попова,   Winthrop Uni, САЩ;

435. Борислав Кременски, редактор,   АИ "Проф. Марин Дринов";

436. проф.Грета Ескенази дгн,   СУ "Св. Кл. Охридски";

437. Елена Стойкова, дфн, професор,   Институт по оптически материали и технологии-БАН;

438. Евгени Донев, дфн, проф.,   пенсионер, Физ.Ф-т, СУ;

439. гл. ас. Преслав Пеев,   Институт по океанология;

440. Венелин Енчев, проф. дхн,   Институт по органична химия - БАН;

441. Васи Делчев, доктор, доцент,   Пловдивски университет;

442. Росен Недялков, д-р, доц.,   СУ "Св. Климент Охридски";

443. Георги Иванов Чобанов, доц. д-р,   ИМИ, БАН;

444. Севджан Хаккъев, доц. дмн,   Шуменски университет;

445. Людмила Парашкевова, д-р, доц.,   И-т по Механика, БАН;

446. доц. д-р Ерика Лазарова,   ИИОЗ при БАН;

447. Валери Валентинов Сачански, доцент, д-р,   Геологически институт, БАН;

448. Владимир Митанкин, математик,   ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски";

449. Станимирова, доцент, PhD,   СУ "Св. Климент Охридски" ГГФ;

450. Христо Боянов Бояджиев, доктор на техническите науки, Професор Емеритус,   БАН - пенсионер;

451. Анелия Александрова Касабова, доц. д-р,   ИЕФЕМ - БАН;

452. Стойчо Стоянов Язаджиев, проф. дфн,   ФзФ, СУ;

453. Даниела Маринова Симеоновска-Николова, д-р, доцент,   Биологически факултет - СУ;

454. Василий Тодоров, гл. асистент,   ФМИ, сега пенсионер;

455. доц. д-р Ваня Хаджийски,   ФМИ на СУ;

456. Евгени Христов, дмн, професор,   ФМИ, СУ Кл. Охридски;

457. Ваня Мантарева, д-р, гл.ас.,   ИОХЦФ-БАН;

458. Яна Цонева,дбн, проф.,   И-т по биофизика и биомедицинско инженерство,БАН;

459. Хассан Шамати, Проф. дфн,   ИФТТ-БАН;

460. Румен Ангелов, Професор,   ИМИ, БАН и Преторийски Университет;

461. Проф.Здравко Милков Маринов,   Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград;

462. Димитър Колев, д-р, доцент,   Софийски Университет, Физически факултет;

463. доц. д-р Николай Добрев,   Геологически институт - БАН;

464. Проф. дфзн Стефан Т, Иванов,   Фзф на СУ;

465. Златка Чернева, д-р, доц.,   Софийски университет "Св. Климент Охридски";

466. доц. д-р арх. Елена Иванова,   Институт за изследване на изкуствата-БАН;

467. Георги Иванов Георгиев, д-р, гл. ас.,   СУ "Климент Охридски", ФМИ;

468. Невен Георгиев, доц., д-р,   СУ"Св. Кл. Охридски";

469. Валерия Стоянова, д-р, доцент,   ИФХ-БАН;

470. Кирил Блажев Гавазов, доц. д-р,   ПУ "Паисий Хилендарски";

471. Веселин Деков, доц., д-р,   Софийски университет;

472. С. Стоименов, гл. ас. д-р,   ИЯИЯЕ БАН;

473. доц. д-р инж. Веска Лашева,   ХТМУ-София;

474. Петър Ангелов, гл.асистент,   ИЕЕС-БАН;

475. Леда Минкова, доц. дмн,   ФМИ - Софийски Университет;

476. Димитър Младенов, д-р, доцент,   Физически факуктет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски";

477. Николая Величкова - Кескинова гл. ас.,   Геологически Институт БАН;

478. Соня Касчиева дфмн професор,   асоц.член ИФТТ БАН;

479. Стела Николова, доц. д-р,   ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски";

480. Красимира Влъчкова, гл. ас. д-р,   ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски";

481. Мая Димитрова проф. д.н.,   НАТФИЗ;

482. доц. д-р Анелия Кенарова,   СУ "Св. Кл. Охридски";

483. Виолета Миленкова Стефанова, доктор, доцент,   Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

484. Георги Латев, докторант,   Институт по астрономия с НАО, БАН;

485. Лилия Апостолова, доц., д-р,   ИМИ - БАН;

486. Божанка Михова, доцент,   Институт по Органична химия, БАН;

487. Нина Николова, доктор, доцент,   СУ "Св. Климент Охридски";

488. Рада Мутафчиева, главен асистент, дб,   Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН;

489. Румяна Бакалска, д-р, гл.ас.,   ПУ "Паисий Хилендарски";

490. Elka Korutcheva,   Dep. Fisica Fundamental, UNED, Madrid, Spain;

491. Георги Балтаков, доктор на науките, професор,   Софийски университет "Св. Климент Охридски";

492. Енгелсина Тасева, д-р, доц.,   ИИОЗ - БАН;

493. Константин К. Чипев,   Щатски университет -Стони Брук, Ню-Йорк;

494. Гл. ас. д-р Даниела С. Цекова,   ХТМУ;

495. Л. Лютов д-р доц.,   С У "Св. Климент Охридски";

496. Александър Тодоров Сарафов, доцент д-р,   Софийски университет, Геолого - географски факултет;

497. Росица Кендерова, д-р, доц.,   СУ "Св. Климент Охридски";

498. Надежда Джоргова,   ИБЕИ - БАН;

499. Иван Минчев, гл.ас, д-р,   Факултет по Математика и Информатика, СУ;

500. Оля Джилянова,   Физически факултет,СУ;

501. гл. ас. Яна Алексиева,   ФМИ, СУ "Св.Кл.Охридски";

502. Боян Бонев иванов, проф. дтн,   Институт по инженерна химия-БАН;

503. доц. д-р инж. Драгомир Господинов Добруджалиев,   Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;

504. доц.Г.Коралски,   У-т проф. Ас.Златаров Бургас;

505. Момчил Дюлгеров, д-р, гл. ас.,   СУ "Свл Климент Охридски";

506. Милена Дамянова гл. ас. д-р,   ИЕ-БАН;

507. Владимир Б. Атанасов, д-р, доц.,   Институт по електроника при БАН;

508. Рашко Рашков,д-р,доцент,   И-т по физикохимия - БАН;

509. Якоб Асса, Доцент, д-р,   ИОМТ-БАН;

510. Dr Ivaylo Zlatanov, Prof Assoc,   INFBME - BAS;

511. Петя Попова-Крумова, гл.ас. д-р,   ИИХ - БАН;

512. Петър Галанов,д-р, проф.,   физически факултет;

513. Силвия Петрова, гл. асистент,   Геологически институт;

514. Снежана Китова, д-р, проф.,   ИОМТ–БАН;

515. Валентина Григорова, доктор,доцент,   ИНБ, БАН;

516. гл. ас. д-р Гичка Цуцуманова,   Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски";

517. Пламен Ангелов, д-р, гл. ас.,   ПУ "Паисий Хилендарски", ХФ;

518. Лилия Катерова, доц. д-р,   Институт по лозарство и винарство;

519. Георги Иванов Георгиев, гл. ас.,   ВТУ Тодор Каблешков, София;

520. Dr. Ivan Kostov,   Institut de Physique Theorique, CEA-Saclay;

521. Иван Чолеев дгн професор,   СУ Св.Климент Охридски ГГФ;

522. Венцислав Данчовски, д-р, ас.,   СУ " Св. Кл. Охридски", ФзФ;

523. Емил Бурназки, д-р, доцент,   НИМХ - БАН;

524. Тодорка Средкова,   НИМХ- филиал Кюстендил;

525. Таня Георгиева Тонова,   ФМИ на СУ;

526. д-р Диана Веселинова Веселинова, двмн,   ИЕМПАМ - БАН;

527. доц. д-р Юлияна Пешева,   ТУ-София, ФПМИ;

528. Албена Йорданова, доцент, д-р,   Медицински факултет, СУ;

529. асистент Ася Цанова,   Медицински факултет, СУ;

530. Илияна Иванова, д-р, главен асистент,   СУ"Св.Кл.Охридски";

531. Магдалена Чорбаджиева. доктор, доц. д-р Магдалена Чорбаджиева,   СУ"Св. Кл. Охридски", Биологически факултет, СУ"Св. СУ"Св.Кл.Охридски", БФ;

532. Иван Бъчваров, дфн, ст.н.с.ІІ ст.,   Пенсионер, бивш служител на Геофизичен институт;

533. Надежда Маркова, д-р, гл. ас.,   ИОХЦФ - БАН;

534. Надежда Тодорова, др., гл.ас.,   ИБЕР-БАН;

535. Иван Калагларски, физик,   ИОМТ - БАН;

536. Мирослав Шалтев,   ЛУХ;

537. Вяра Идакиева Стоянова, гл. ас. д-р,   Софийски университет "Св. Кл. Охридски";

538. Татяна Коцева доцент доктор,   Бургаски Свободен Университет;

539. Milena Stanislavova, PhD, Professor,   University of Kansas;

540. Катя Дишлиева,доц. д-р,   ФПМИ, ТУ - София;

541. Маргарита Василева,доц.д-р проф. на РАЕ,   НВУ, ШУ;

542. Людмила Велкова,   ИОХЦФ-БАН;

543. Бориска Иванова,   ИОХЦФ-БАН;

544. Красимир Огнянов Славянов, асистент,   НВУ "Васил Левски";

545. Николина Николова, гл. ас.,   ФМИ, СУ;

546. Елена Върбанова, д-р, доцент,   ТУ-София;

547. Prof.Dr.Galen M.Sotkov,   UFES,Vitoria-ES,Brazil;

548. Петър Песев, Д-р, Gemini Science Fellow,   Gemini Observatory;

549. Пламен Русев Николов, магистър по Астрономия и Астрофизика,   докторант и физик в ИА с НАО;

550. Сеферин Мирчев, д-р, доц.,   Технически университет - София;

551. Наташа Григорова Ваклиева, д-р, проф.,   Институт по инженерна химия при БАН;

552. Елисавета Кирилова, д-р, главен асистент,   Институт по инженерна химия - БАН;

553. Любомир Илиев,   ИА-НАО, БАН;

554. Дойчинова, доктор, доцент,   Институт по инженерна химия;

555. Татяна Петрова, д-р, доцент,   ИИХ-БАН;

556. Вежди Исмаилов Хасанов, д-р, доцент,   Шуменски университет;

557. Христина Андреева, н.с. д-р,   ИЕ-БАН;

558. Марин Рогожеров, д-р, доцент,   Институт по Органична Химия с ЦФ-БАН;

559. Мазаджиев д-р, доц.,   Шуменски университет Национален военен университет;

560. Гл. ас. д-р Ана Димитрова Михайлова,   Шуменски университет "Еп. К. Преславски";

561. Красимир Цвятков доц. д-р,   ШУ "Еп.К.Преславски", ФМИ;

562. Радостина Петрова Енчева, д-р, доцент,   Шуменски Университет "Еп.К.Преславски";

563. Атанас Цонев, асистент,   СУ 'Климент Охридски';

564. Пламен Пенчев, доктор, доцент,   Пловдивски университет;

565. ас. Данаил Йовчев,   Софийски Университет, Геолого-географски факултет;

566. Корнелия Тодорова доц.д-р,   Шуменски университет;

567. Емил Цанов, асистент,   СА "Д. А. Ценов" - Свищов;

568. д-р Aврора Tрифонова, гл.ас.,   ИЧС, Европейско училище;

569. Стефан Михайлов Бушев,доц.д-р,   ИМСТЦХА "акад.Ангел Балевски" - Българска академия на науките;

570. Наталия Христова Павлова доц, д-р,   ШУ "Епископ Константин Преславски";

571. Гл. ас д-р Лиляна Каракашева,   ШУ Еп. К Преславски;

572. Цоньо Георгиев Цонев, гл. ас.,   Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

573. Галина С. Борисова, д-р, доцент,   ФМИ, Шуменски университет;

574. Михаил Михайлов, доктор, доц.,   Институт по Физикохимия, БАН;

575. Павлина Йорданова, д-р,   Шуменски Университет;

576. Севдалина Вълчева доц.,д-р,   СУ "Св.Климент Охридски"-ГГФ;

577. Николай Досев, д-р, доцент,   ШУ "еп. К. Преславски";

578. Никола Петков Зяпков, д-р, проф.,   Шуменски университет, Факултет по математика и информатика;

579. Ангел Стоименов, бивш главен асистент,   СБАЛХЗ ЕАД;

580. Борислав Атанасов Павлов, гл. ас., д-р,   Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски";

581. Martin Vechev, PhD, Assistant Professor,   ETH Zurich;

582. Dr. Todor Dudev,   IBMS, Academia Sinica, Taipei;

583. Дора Панчева, професор, дфн,   НИГГГ-БАН;

584. Тодор Велчев, д-р, гл. ас.,   Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски";

585. Иван Чипчаков, д-р, доц.,   ИМИ-БАН;

586. проф. дфн Антоанета Алипиева,   ШУ "Еп. Константин Преславски";

587. Кирил Петров Кирчев,дмн,професор,   пенсионер;

588. доц. д-р Албена Паскалева,   ИФТТ, БАН;

589. Даниела Кирилова, доцент, д-р,   Институт по Астрономия с НАО, БАН;

590. Димитър Данов, гл.ас.,   ИКИТ;

591. член кор. П. Велинов член кор. П. Велинов,   ИКИТ БАН;

592. Пламен Яйджиев д-р доцент,   ИЯИЯЕ;

593. Мариянка Борисова, гл. ас. д-р,   ИЕФЕМ;

594. Цветелина Лъчезарова Динкова,главен асистент,   ШУ "Еп. Константин Преславски";

595. Милко Илиев, професор, доктор на физическите науки,   University of Houston;

596. Стайко Цонев, доцент, доктор,   Национална спортна академия;

597. Luba Kalaydjieva,   University of Western Australia;

598. Анна Лазарова д-р главен асистент,   Геологически Институт при БАН;

599. Ангел Апостолов д-р гл.ас.,   УАСГ;

600. Валентина Георгиева Ганева-Райчева, доцент, доктор,   Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН;

601. Иванка Статева, доц., д-р,   Институт по астрономия с НАО, БАН;

602. Владимир Методиев Гелев, PhD,   Harvard Medical School, Софийски университет Св. Климент Охридски;

603. Boian Alexandrov, PhD,   Los Alamos National Laboratory, U.S.;

604. Anny Usheva,   Harvard University, Harvard Medical School;

605. Катя Христова Меламед,   НАИМ - БАН;

606. Калин Димитров, гл. ас. д-р,   НАИМ - БАН;

607. Ростислава Тодорова, д-р, гл.ас.,   ШУ "Епископ Константин Преславски";

608. доц. Веселина Мавродинова, д.н.,   Институт по органична химия, БАН;

609. Вера Антонова, д-р, гл.ас.,   ИБЕИ-БАН;

610. Stoyana Alexandrova, PhD student,   University of Cambridge;

611. доц. Веселина Мавродинова, д.н.,   Институт по органична химия, БАН;

612. доц. д-р Любомир Димитров,   Институт по океанология;

613. Иванка Стоименова, проф. дсн,   пенсионер;

614. Иван Веселинов Марков, асоцииран професор,   ИФХ, БАН;

615. Росица Христова, гл.ас.,   ШУ "Еп. К. Преславски";

616. Веселина Григорова,   Институт за икономически изследвания на БАН;

617. Кирил Благоев професор дфзн,   Институт по физика на твърдото тяло БАН;

618. Идакиева, доцент, д-р,   ИОХЦФ-БАН;

619. Теодор Гърков, доц. д-р,   Химически ф-т на СУ;

620. Стефка Кирилова Денчева, гл. Стефка Денчева,гл.асистент д-р доктор,   СУ "Св. Кл. Охридски";

621. Емилия Алексиева, д-р, доц.,   СУ "Св.Климент Охридски";

622. Dr. Raymonda Varon,   Institute of Medical and Human Genetics, Charite, Berlin, Germany;

623. Борис Тенчов, дбн, професор, академик,   Медицински Университет - София;

624. Милена Керчева, доц., д-р,   ИПАЗР "Н. Пушкаров";

625. Димо Иванов Узунов, Професор, дфн,   ИФТТ-БАН;

626. Нина Ивановска, проф., дбн,   И-т по микробиология;

627. проф.Благовест Шишков Д-р.н.,   ИМИ-БАН;

628. Красен Стефанов, професор, д-р,   СУ Св. Кл. Охридски - ФМИ;

629. Ivan Kanev, Professor, Dr.Sc.,   University of Nebraska Medical Center, USA;

630. Assoc. Prof.Guerassimov, PhD,   Institute of Electronics, retired;

631. velinatodorova,   idpBan;

632. Krastyu Gumnerov, asistent,   Instutute of Mathematics and Informatics - Bulgarian Academy of Sciences;

633. Emil Vassilev Stanev, D-r, Prof.,   Sofijski universitet;

634. Тодор Ялъмов, гл.ас.,   СУ, Стопански Факултет;

635. Веска Нончева, д-р, доцент,   ПУ"Паисий Хилендарски";

636. Тодорка Ганчева Владкова, дтн, д-р, инж, проф,   ХТМУ, София;

637. доц.д-р Стефка Кръстева Антонова-Николова,   СУ "Св.Кл.Охридски", БФ;

638. Виолета Великова, проф. д-р,   Институт по физиология на растенията и генетика, БАН;

639. Проф. дхн Борислав Тошев,   Софийски университет;

640. Духомир Минев, проф. дсн,   ИИОЗ, БАН;

641. Мария Желязкова, доц. д-р,   ИИОЗ, БАН;

642. Стефан Шанов, професор, доктор на геологическите науки,   пенсионер;

643. доц. д-р Олег Витов,   ИМК-БАН;

644. Даринка Божинова, доктор, доцент,   ХТМУ-София;

645. проф. дфн Мери Ковачева,   пенсионер;

646. Иван Илиев, д-р, гл. ас.,   ИЕМПАМ - БАН;

647. доц. д-р Живко Кисьовски,   СУ "Св. Кл. Охридски", Физически факултет;

648. Александър Благоев проф. дфн,   Софийски Университет;

649. доцент д-р Полина Павлишина,   Софийски Университет "Св.Кл. Охридски";

650. Георги Шопов, проф. д-р,   Инситут за икономически изследвания, БАН;

651. Elena Vidolova-Angelova d-r, dozent,   IFTT-BAN;

652. Павлета Шестакова, д-р, доцент,   ИОХЦФ, БАН;

653. Стефан Стефанов, дмн, професор,   Институт по механика БАН;

654. Координатор на EU IRSES BlackSeaHazNet Project Страшимир Мавродиев,   ИЯИЯЕ,БАН,Софиа;

655. доц. Тамара Пайпанова, д-р,   Институт по молекулярна биология, БАН;

656. Ivan Gutzow dchn akademik,   pensioner;

657. Румяна Пеева, доц., д-р,   ИФТТ-БАН;

658. Кирил Младенов Кирилов, д-р, гл. ас.,   Фзф, СУ;

659. Васил Захариев Нейчев доцент,   ИИХ-БАН;

660. Мария Д.Иванова PhD,Доцент,   ИБИР "Акад.К.Братанов", БАН;

661. Таньо Танев,д-р,доцент,   ИСИР-БАН;

662. Табаков, ДФН, проф.,   ИИОЗ-БАН;

663. Галин Горнев, дсн, професор,   ИИОЗ-БАН;

664. Теменужка Нейчева Константинова проф.дхн,   ХТМУ София;

665. Иван Димитров,(PhD),   Париж, Франция;

666. Елена Тодоровска,д-р, доцент,   АгроБиоИнститут;

667. Чавдар Цолов Цолов,   В. "БАНКЕРЪ";

668. Ива Угринова, доктор, доцент,   ИМБ "Ацад Р. Цанев"-БАН;

669. Арсени Марков, доц. д-р,   Университет Мюнстер;

670. petya slavova,   sofia university;

671. д-р Петър Ефтимов, ветеринарен лекар,   Редовен докторант в катедра "Биохимия" към БФ при СУ"Св. Климент охридски";

672. Blagovest Petrov, PhD student,   Armagh Observatory, Northern Ireland;

673. Мариян Богомилов, д-р, гл.ас.,   Физически факултет на СУ;

674. Лалка Даскалова, гл.ас., д-р,   ИОХЦФ-БАН;

675. Нели Минчева, д-р, доц.,   Минно-геоложки университет;